هنرمند

زندگینامه : محمود ترابی

Mahmoud Torabi (Taraneh)

محمود ترابی _ با اسم هنری ترانه _ در سال ۱۳۱۸ در شهر همدان متولد شد.او بعد از اخذ د یپلم در سال ۱۳۴۲ به آلمان سفر کرد و در آنجا مشغول تحصیل شد. بعد از دریافت د یپلم مهند سی کشاورزی از دانشگاه شهر گیسن و چون برگشت به ایران،در اثر مبارزه سیاسی علیه رژیم شاه برایش امکان پذ یر نبود اجبارا در آلمان ماند وبه تحصیل پرداخت. در سال ۱۳۵۳ بعد از اتمام رشته علوم سیاسی دولت آلمان حکم اخراج او را صادر کرد. ترابی اجبارا تقا ضای پناهند گی سیاسی داد. و یکسال بعد موفق به پنا هند گی شد وبه تحصیل در رشته جامعه شناسی گشت
ترابی در سال۱۳۵۸ دکترجامعه شناس شد وبعد از انقلاب به کشورش بر گشت. او در ایران موفق به در یافت شغل نشد و دو سال بعد یعنی در سال ۱۳۶۰ سر خورده و اجباری به آلمان برگشت.بعد از برگشت به کار در دانشگاه مشغول شد. یکسال بعد این کار را ترک کرد ومشغول تحصیل در رشته تاریخ هنر شد وشروع به نقاشی و مجسمه سازی کرد. او در این سالها مخارج زندگیش را از طریق تاکسیرانی تامین می کرد.در سال ۱۳۶۵ این کار را ترک کرد و با کوشش فراوان بمثابه یک هنرمند آزاد از طریق هنرش به زندگی پردادخت و کارش را از محیط کوچک و تنگ خانه اش به یک آتلیه بزرگ برد. آتلیه او که به برکه هنر نامیده شده بود مرکز تجمع هنرمندان بخصوص هنرمندان خارجی بود. در این رابطه شهر مونستر از او خواست تا او مشکلات هنرمندان خارجی را ارزیابی نموده و راه حل بیابد.این کارپر ارزش به شگل کتابکی به چاپ رسید و مورد علا قه قرار گرفت. ترابی که مشکلات اقلیت های ملی را نوعی مشگل خود محسوب میدارد و بعنوان یک فرد دمکرات با گرایشات نجات پرستی سر سازش ندارد هنرش را تبد یل به ابزار د فاع از این گروه ها نمود و در برابر اکثر اجهافاتی که به خارجی میشد بر می خواست و عکس العمل نشان داد.تابلو های او در مورد رستک/ مولن و زولینگن شهرهاءی که در آنها نجات پرستان آلمانی خانواد های ترک را سوزا نید ن در افشای این جنایات پرثمر بودند.
نمونهائی از کارهای ترابی در مورد دقاع از حقوق اقلیتها و دفاع از حقوق آنها
۱_ ۱۳۷۱ طرح مقوای زیر لیوان آبجو.این زیر لیوان که باپشتیبانی و اسم چند ین هنرمند وشخصیتهای آلمانی و شهردار مونستر بچاب رسید به تعداد دو میلیون در کافه رستورانهای آلمان پخش شد. بعد از چند ین بار چرخا نید ن زیر لیوان جمله _ نفرت ازخارجی ها بدون من _ بچشم میخورد.
۲_ ۱۳۷۲ مجسمه همزیستی مسالمت آمیز که در کنار دریاچه شهر مونستر بنا شده است.
۳ _ ۱۳۷۷ مجسمه الهام صلح بمناسبت سیصد وپنجاهمین سالگرد صلح وستفالن. این کار در امسپارک شهر وارند رف قرار دارد.
۴ _ ۱۳۸۴ مجسمه دوران زندگی در قبرستان مرکزی شهر مونستر